Bobi.chanoart.com

Учредително събрание на сдружение с обществено полезна дейност Радиоклуб ЛомУчредителите

На 14 Февруари 2013 г. в гр. Лом се проведе Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „РАДИОКЛУБ ЛОМ” (РКЛ).

Основните цели и задачи на сдружението съгласно Устава на сдружението са :

ІIІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 6. Основните цели и задачи на РКЛ са:

(1) Да обединява усилията и съгласува интересите за развитие на радиотехническите знания, радиолюбителството, комуникационните и информационни технологии на територията на община Лом.

(2) Да представлява радиолюбителите от гр. Лом  и защитава правата им пред държавните и общински органи и други организации във връзка с правата им да осъществяват далекосъобщителна дейност.

(3) Да представлява радиолюбителите от община Лом в Международния радиолюбителски съюз (IARU), в националната Българска Федерация на Радилюбителите и да участва със свои представители в работните органи на тези организации.

(4) Да разпространява радиотехнически знания, да пропагандира радиолюбителството и създава условия за неговото масовизиране.

(5) Да пропагандира, рекламира и създава условия за използването на територията на община Лом на съвременни методи, средства и технологии за комуникации и информатика.

(6) Да организира и провежда спортно-състезателна дейност в Национални, Балкански, Европейски и Световни първенства.

(7) Да осъществява информационна и издателска дейност в съответствие с целите и задачите си.

(8) Да подпомага своите членове в съответствие с целите и задачите си.

(9) Да подпомага общинските и държавни органи при природни бедствия и/или крупни аварии чрез организиране на местни, национални и международни радиолюбителски мрежи за оповестяване.

За Председател на Управителния съвет на сдружението беше избран Борислав Чакъров а за Председател на Контролната комисия Красимир Иванов.